JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠTENJE

MJERE 6. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Zainteresirane za sudjelovanje molimo da se jave u Turističku zajednicu općine Selca najkasnije do 31. ožujka 2018. god. osobno, na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefon 021 648 209.

OVU MJERU MOGU KORISTITI:

  • nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
  • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, a već su bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ali u nižoj razini obrazovanja te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
  • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, sa stažem u zvanju za koje su se obrazovali, većem od propisanog, a poslodavac im nije omogućio polaganje stručnog ispita te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana

 

Trajanje mjere: 12 ili 24 mjeseca

Više informacija o mjeri možete pronaći na www.mjere.hr

Temeljem Članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ br. 04/18) i Članka 57. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16 i 106/18), Općinsko vijeće Općine Selca, na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 18. prosinca 2018. g. donosi

O D L U K U

o visini plaćanja paušalnog poreza po krevetu,

odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu koji se nalaze na području Općine Selca.

Visina paušalnog poreza određuje se ovisno o naselju unutar općine Selca gdje se nalazi soba, apartman i kuća za odmor odnosno smještajna jedinica u kampu ili kamp odmorištu.

Članak 2.

Visinu paušalnog poreza prema članku 2. stavku 3.  Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu Općinsko vijeće Općine Selca donosi za područje naselja Selca, Sumartin, Povlja i Novo Selo.

Članak 3.

Visina paušalnog poreza po krevetu utvrđuje se kako slijedi:

  • Selca (Puntinak), Sumartin, Povlja…………………………255,00 kn / krevetu
  • Novo Selo………………………………………………………………150,00 kn / krevetu

Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu ili objektu registriranom za robinzonski turizam izračunava se ovisno o sjedištu kampa / objekta,  po naselju.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja, a primjenjuje se od 01.01.2019., te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Selca.

Klasa: 334-01/18-01/0003

Urbroj: 2104/07-01-01/18-01

Selca, 18. prosinca 2018. g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

           Marčelo Štambuk, v.r.

Tourist board Selca Office
Porat 1, 21426 Sumartin
tel. / fax: +385 21 648 209
e-mail: tzoselca@st.t-com.hr
touristboard.selca@gmail.com