Splitsko-Dalmatinska županija objavila je

 Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu.

Javni poziv će biti otvoren 30 dana od dana objave u dnevnom tisku i mrežnoj stranici Županije.

Cjelokupan tekst javnog poziva dostupan je na web stranicama Splitsko-dalmatinske županije https://www.dalmacija.hr/

Temeljem Članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ br. 04/18) i Članka 57. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16 i 106/18), Općinsko vijeće Općine Selca, na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 18. prosinca 2018. g. donosi

O D L U K U

o visini plaćanja paušalnog poreza po krevetu,

odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu koji se nalaze na području Općine Selca.

Visina paušalnog poreza određuje se ovisno o naselju unutar općine Selca gdje se nalazi soba, apartman i kuća za odmor odnosno smještajna jedinica u kampu ili kamp odmorištu.

Članak 2.

Visinu paušalnog poreza prema članku 2. stavku 3.  Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu Općinsko vijeće Općine Selca donosi za područje naselja Selca, Sumartin, Povlja i Novo Selo.

Članak 3.

Visina paušalnog poreza po krevetu utvrđuje se kako slijedi:

  • Selca (Puntinak), Sumartin, Povlja…………………………255,00 kn / krevetu
  • Novo Selo………………………………………………………………150,00 kn / krevetu

Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu ili objektu registriranom za robinzonski turizam izračunava se ovisno o sjedištu kampa / objekta,  po naselju.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja, a primjenjuje se od 01.01.2019., te će se objaviti u Službenom glasniku Općine Selca.

Klasa: 334-01/18-01/0003

Urbroj: 2104/07-01-01/18-01

Selca, 18. prosinca 2018. g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

           Marčelo Štambuk, v.r.

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠTENJE

MJERE 6. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Zainteresirane za sudjelovanje molimo da se jave u Turističku zajednicu općine Selca najkasnije do 31. ožujka 2018. god. osobno, na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefon 021 648 209.

OVU MJERU MOGU KORISTITI:

  • nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
  • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, a već su bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ali u nižoj razini obrazovanja te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana
  • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, sa stažem u zvanju za koje su se obrazovali, većem od propisanog, a poslodavac im nije omogućio polaganje stručnog ispita te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana

 

Trajanje mjere: 12 ili 24 mjeseca

Više informacija o mjeri možete pronaći na www.mjere.hr

Tourist board Selca Office
Porat 1, 21426 Sumartin
tel. / fax: +385 21 648 209
e-mail: tzoselca@st.t-com.hr
touristboard.selca@gmail.com

banner